ลืมรหัสผ่าน

สำหรับการเข้าใช้งานครั้งแรก ให้กดสร้างบัญชีใหม่ก่อนเข้าสู่ระบบ



หากพบปัญหาในการใช้งานระบบ ส่งอีเมลแจ้งได้ที่ directadmission@chula.ac.th

รอบที่ 1

Portfolio

ระหว่างวันที่ 13-23 ธ.ค. 2564 เวลา 16:00 น.

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์  


รอบที่ 2

Quota

ระหว่างวันที่ 14-24 ก.พ. 2565

ประกาศและเอกสารประกอบการสมัคร  




กำหนดการสอบวิชาทักษะ วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565


 1. วิชาทักษะดุริยางคศิลป์ไทย
 2. วิชาทักษะดุริยางคศิลป์ตะวันตก
 3. วิชาทักษะนาฏยศิลป์ไทย
 4. วิชาทักษะนาฏยศิลป์ตะวันตก
 5. วิชาทักษะดนตรีไทย
 6. วิชาทักษะดนตรีสากล
 7. ทดสอบสมรรถภาพดีเด่นทางกลไก




ก่อนการสมัคร ผู้สมัครต้องจัดเตรียม


 1. ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 จะต้องไปลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนการเข้าใช้งานในระบบ TCAS65 ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ student.mytcas.com ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก่อนที่จะทำการสมัครเข้ารับการคัดเลือกกับมหาวิทยาลัย

 2. รูปถ่ายขนาด 4x5 ซม. หรือ 1.5x2 นิ้ว มีพื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า สวมชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ เป็นรูปเดี่ยวหน้าตรงไม่ยิ้ม ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ เห็นใบหน้าชัดเจน โดยมีขนาดของใบหน้า 70-80% ของพื้นที่รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน เหมือนตัวจริงและต้องไม่มีการปรับแต่งแสงทางดิจิตอล เป็นไฟล์นามสกุล.jpg โดยมีขนาด 475x600 พิกเซล และมีขนาดของไฟล์ประมาณ 100-200 KB ตัวอย่างภาพผู้สมัครที่ถูกต้อง

 3. รูปบัตรประชาชนด้านที่มีรูปถ่ายของผู้สมัคร (บัตรประจำตัวประชาชน ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สามารถเห็นรูปถ่ายของผู้สมัคร ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ และรายละเอียดอื่นๆ ที่อยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน ได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน โดยสแกน เป็นไฟล์นามสกุล.jpg มีขนาดความกว้าง 600 พิกเซล และความสูง 388 พิกเซล มีขนาดของไฟล์ประมาณ 100-200 KB) ตัวอย่างภาพบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้อง

 4. การชำระค่าธรรมเนียม หากผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ

 5. ผู้สมัครต้องส่งเอกสารการสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เท่านั้น และจะถือวันที่ประทับตราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นสำคัญ


การสมัครจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อผู้สมัครได้ทำการสมัคร แนบรูปถ่าย รูปบัตรประจำตัวประชาชน ชำระค่าธรรมเนียม และส่งเอกสารการสมัคร


หากผู้สมัครไม่ได้ชำระเงินและส่งเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ







ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี




Download




การสมัคร ต้องดำเนินการ 5 ขั้นตอน ดังนี้

 1. เข้าสู่ระบบการสมัคร
 2. ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร
 3. เลือกคณะ/โครงการ ที่ต้องการสมัคร
 4. เลือกหลักสูตร/สาขาวิชา ที่ต้องการสมัคร
 5. พิมพ์ใบสมัคร นำไปชำระเงิน และ พิมพ์ใบปะหน้าซอง เพื่อส่งเอกสารการสมัคร
  เมื่อผู้สมัครชำระเงินแล้ว ธนาคารจะประทับตราธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงิน พร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัคร
  ให้ผู้สมัครส่งเอกสารส่วนนี้ เป็นหลักฐานการสมัครตามข้อ 5.2.1 ในประกาศการรับสมัครฯ



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะยึดข้อมูลครั้งหลังสุดที่มีการชําระเงิน
ค่าธรรมเนียมการสมัครเรียบร้อยแล้ว เป็นข้อมูลในการประมวลผล






หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ

ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์มือถือ 094-967-1405 โทรศัพท์ 02-218-3719 โทรสาร 02-218-3700
E-mail: directadmission@chula.ac.th
(จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:00-12:00 น และ 13:00-16:00 น)
HyperLink

พิกัดแผนที่